DCKR-Logo-rt174-sponsor-light

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SERVICEFONDS RONDE TAFEL 174 INZAKE DUCKRACE MAASTRICHT

Versie: 19 juni 2022

1. De loterij, verder te noemen Duckrace Maastricht, wordt georganiseerd door Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht, KvK: 41077777.

2. De Duckrace Maastricht wordt georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van één of meerdere goede doelen.

3. Voor de Duckrace Maastricht worden loten verkocht tegen een nominale waarde van € 5,= per lot. Ieder lot correspondeert met het startnummer van een eend.

4. Door het kopen van een of meerdere loten of business ducks, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

5. De Stichting Servicefonds Tafelronde 174 bewaart en gebruikt uitsluitend het e-mailadres van de deelnemers voor zover die rechtstreeks door de deelnemers worden opgegeven door middel van het invullen van de gegevens op de loten. Deze gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand van de Stichting Servicefonds Tafelronde 174. De deelnemer geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder promotionele doeleinden en – in voorkomend geval – het benaderen van deelnemers voor het uitreiken van prijzen.

6. De oplage van het aantal loten bedraagt maximaal 10.000 stuks. De loten mogen tot aanvang van de laatste race verkocht worden.

7. De Duckrace Maastricht is voor iedereen gratis toegankelijk.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om de Duckrace Maastricht af te gelasten indien er niet meer dan 2.500 loten zijn verkocht tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Duckrace. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen de kopers van de loten hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via voornoemde website en worden hun op naam gekochte loten bij inlevering t.w.v. het aankoopbedrag gerestitueerd.

9. De organisatie behoudt zich het recht voor de Duckrace Maastricht af te gelasten, dan wel te verplaatsen naar een andere datum, dan wel een later tijdstip, afhankelijk van technische-, organisatorische-, dan wel weersomstandigheden. Een en ander te beoordelen door de organisatie.

10. Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht bepaalt de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd kunnen volgen. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden en om enig contact te maken met het traject of de eendjes gedurende de Duckrace Maastricht.

11. Uit de deelnemende eendjes wordt op de wedstrijddag één of meerdere winnaars bepaald. Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht behoudt zich het recht voor om meerdere trekkingen te verrichten en / of dit in verschillende ronden te doen. Indien een eendje niet identificeerbaar blijkt dan wordt het volgende eendje aangewezen als winnaar.

12. Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht behoudt zich – indien van toepassing – het recht voor om eendjes die vast komen te zitten in een parcours uit de wedstrijd te nemen.

13. De Duckrace Maastricht zal worden gehouden onder toezicht van de Notaris mr. Stefan Vrancken van Team Notarissen, notaris te Maastricht, dan wel diens plaatsvervanger, dan wel een nader aan te wijzen notaris. Deze zal de uitslag van de Duckrace Maastricht bepalen. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.

14. Enkel de eendjes die eigendom zijn van Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht komen in aanmerking voor een prijs. De eendjes blijven eigendom van Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht. Andere eendjes worden uit de wedstrijd gehaald en zijn uitgesloten van deelname.

15. De prijzen zijn zo spoedig mogelijk na de Duckrace Maastricht terug te vinden op de website: www.duckracemaastricht.nl. De prijzen die niet op de dag zelf worden geclaimd moeten binnen één jaar na de betreffende editie van de Duckrace geclaimd worden door overhandiging van het originele lot, dan wel het originele emailbericht met het winnende lotnummer, na het maken van een afspraak via onderstaand emailadres, anders vervalt de prijs. Uitreiking van de prijzen zal op een door de organisatie nader te bepalen wijze, tijd en locatie plaatsvinden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de prijzen.

16. De prijzen stemmen zoveel mogelijk overeen met de prijzen weergegeven in de communicatie, maar de Stichting Servicefonds Tafelronde 174 behoudt zich het recht voor een vergelijkbaar of ander model uit te reiken.

17. Alle prijzen worden uitgereikt aan meerderjarigen ( +18 jaar ); legitimatie verplicht. Indien (per abuis) de naam van een minderjarige is vermeld op een van de winnende loten, zal een van diens meerderjarige ouders of verzorgers als deelnemer worden aangemerkt en zal de prijs worden uitgereikt aan die ouder of verzorger.

18. De kansspelbelasting zal worden afgedragen door de organisator van de Duckrace Maastricht.

19. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.

20. Bij aankoop van een lot dient de koper zijn persoonlijke gegevens te verschaffen. Bij onjuiste en/of onvolledige gegevens, zodanig dat de organisatie zonder inspanning de koper niet of naar de mening van de organisatie niet voldoende kan identificeren, vervalt het recht op eventuele prijzen.

21. Door deelname aan de Duckrace Maastricht geven de winnaars de Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht toestemming om hun gegevens te publiceren via de media. De winnaar van de hoofdprijs verbindt zich er tevens toe om zijn medewerking te verlenen tot het nemen van foto’s bij het uitreiken van de prijzen en verleent hierbij zijn onherroepelijke volmacht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

22. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur van Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht in overleg met de toezichthoudende notaris. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet betwist worden.

23. De aansprakelijkheid van Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.

24. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van Stichting Servicefonds Tafelronde 174 Maastricht is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

25. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

26. Druk en typefouten voorbehouden.